Etikettering in het PGS 15 magazijn

Om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, of in ieder geval te minimaliseren, maken we in Nederland gebruik van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, CLP verordening (EG) nummer 1272/2008, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en bijbehorend ADR verdrag. Om aan al deze regelgeving te voldoen is het juist signaleren en etiketteren van gevaarlijke stoffen zeer belangrijk.

Werknemers moeten op de hoogte zijn van de gevaren van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats. Een PGS 15 magazijn is een dergelijke arbeidsplaats en voor betreding van het magazijn moeten de gevaren duidelijk zijn door middel van pictogrammen op de buitenzijde van het magazijn. Ook voor deze pictogrammen gelden artikel 8.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 8.10 van de Arbeidsomstandighedenregeling. In voorschrift 3.13.2 van de PGS 15, is opgenomen “dat aan de buitenzijde van een opslagvoorziening op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht volgens artikel 8.10 van de Arboregeling.” Lees verder op PGS15.training

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.